algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op de website van PATTY’S KITCHEN gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

1. Identiteit
PATTY’S KITCHEN BV 2830 Willebroek – Kanunnik Arthur Boonstraat 40 België KBO: 0687.859.464

2. Toepasselijkheid
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen PATTY’S KITCHEN en haar klanten, zo ook voor alle diensten en producten die worden aangeboden op haar website (webshop).

2. PATTY’S KITCHEN levert enkel in België. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kan de bestelling geweigerd worden.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u 18 jaar of ouder zijn. Als u geen 18 jaar bent, dient de bestelling geplaatst te worden door de ouders of de wettelijke voogd.

4. Bij het plaatsen van een bestelling wordt samen met de bestellingsbevestiging (of ten laatste bij de levering) een kopie van deze algemene voorwaarden bezorgd in een opslaanbaar of adrukbaar formaat.

5. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de klant, zelfs indien deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Afwijkingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke aanvaarding ervan door PATTY’S KITCHEN.

6. PATTY’S KITCHEN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment aan te vullen of anderszins te wijzigen. PATTY’S KITCHEN verbindt er zich toe om wijzigingen op de meest passende wijze ter kennis te brengen aan de klanten.

3. Aanbod en bestelling
1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in het aanbod. Verder geldt elk aanbod zolang de voorraad strekt. Het aanbod kan te allen tijde door PATTY’S KITCHEN worden aangepast of ingetrokken zonder dit haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

2. PATTY’S KITCHEN betracht steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. Desondanks kan het mogelijk
zijn dat deze informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Vergissen is echter menselijk en als het overduidelijk is dat het een vergissing betreft, kan PATTY’S KITCHEN hier niet door gebonden zijn.

3. De bestelling is volledig en de overeenkomst geldt als definitief van zodra de bestelling bevestigd wordt per e-mail en van zodra de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten is goedgekeurd door de uitgever van de kaart.

4. Om een product aan te kopen, dient u het toe te voegen aan het winkelmandje of op “nu kopen” te klikken. Vervolgens wordt u gevraagd om het product af te rekenen, waarna u uw contactgegevens en, in geval er voor levering wordt gekozen, het bezorgadres dient in te geven. In de laatste stap krijgt u een overzicht van uw bestelling en de eventuele leveringskosten alvorens u naar de betaalpagina wordt gebracht. Eenmaal deze stappen met succes zijn doorlopen, is uw aankoop definitief.

4. De prijs
1. Tijdens de periode die in het aanbod vermeld staat, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in BTW-tarieven. Daarbuiten kan PATTY’S KITCHEN op elk ogenblik haar prijzen wijzigen.

2. De prijzen gelden inclusief BTW, doch exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.

5. Betaling
Online bestellingen kunnen enkel betaald worden via de betaalmogelijkheden die op de website staan vermeld. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoongsgevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd.

6. Herroepingsrecht
De door PATTY’S KITCHEN aangeboden producten betreffen verse waren en zijn onderhavig aan een snel bederf of hebben een beperkte houdbaarheid. Bijgevolg is enig herroepingsrecht voor deze producten uitgesloten.

7. Annulering
Annulering van een bestelling is slechts mogelijk tot uiterlijk 48 uren op voorhand. Wordt de bestelling later geannuleerd, zal de klant er toe gehouden zijn een forfaitaire schadeloosstelling van 70% van de waarde van de bestelling aan PATTY’S KITCHEN te voldoen.

8. Klachten
Klachten worden door PATTY’S KITCHEN enkel in behandeling genomen wanneer zij binnen 8 dagen na de levering van de producten schriftelijk (waaronder e-mail) zijn gemeld. Een klacht dient zo gedetailleerd mogelijk geformuleerd te zijn zodat PATTY’S KITCHEN in staat wordt gesteld om daar adequaat op te reageren.

9 Levering
Afhaling 1. Alle producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres, dan wel opgehaald te 2830 Willebroek, Kanunnik Arthur Boonstraat 40 of een op de website opgegeven ophaalpunt.

2. Bestellingen worden met bekwame spoed uitgevoerd en maken een middelenverbintenis uit in hoofde van PATTY’S KITCHEN. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigt PATTY’S KITCHEN de klant hiervan.

3. De verzending van de producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, behoudens wanneer de klant een consument is in welk geval het risico van verlies of beschadiging van de producten overgaat van zodra de klant of een door hem aangewezen derde de producten fysiek in bezit neemt.

4. PATTY’S KITCHEN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de bezorgdienst. Enige aansprakelijkheid van PATTY’S KITCHEN blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de producten waarvan wordt aangetoond door de klant dat hij ze niet ontvangen heeft.

10. Onvoorziene omstandigheden
Overmacht 1. In geval van overmacht kan PATTY’S KITCHEN niet gehouden worden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel haar verplichtingen beëindigen.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van PATTY’S KITCHEN die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, waaronder met name (niet limitatief) totale of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten het bedrijf, lock-outs, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of bevoorrading om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem, diefstal.
Zo kan ook ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de betrokken uitvoerende personen binnen PATTY’S KITCHEN een geval van overmacht uitmaken.

11. Intellectuele eigendomsrechten
De website van PATTY’S KITCHEN, haar logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al haar communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Noch de levering van de producten, noch de betaling van de prijs strekt tot enige overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten.

12. Afbeeldingen van producten
Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de producten gebruikt en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave ervan. Zij zijn dan ook in geval bindend.

13. Gegevensbescherming
PATTY’S KITCHEN leeft de regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR).
In de mate er van de klant/koper persoonsgegevens worden ontvangen of verstrekt worden aan PATTY’S KITCHEN, verklaart laatstgenoemde dat elke verwerking ervan geheel in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal verlopen.
Verdere informatie over het privacybeleid van PATTY’S KITCHEN valt terug te vinden op de website:
https://www.pattyskitchen.be/privacy-policy

14. Nietigheden – verval van recht
1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De eventueel nietige clausule wordt alsdan vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de geest en economische impact van de ongeldige clausule benadert.

2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door PATTY’S KITCHEN houdt geenszins een afstand van recht in.

15. Toepasselijk recht en bevoegde instanties
Op alle overeenkomsten die PATTY’S KITCHEN met haar klanten/kopers afsluit is, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.