Privacy Policy

Deze privacyverklaring dient samen met de cookie policy gelezen te worden en dewelke u via deze link kan raadplegen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens uitgevoerd door PATTY’S KITCHEN.

Lees deze verklaring grondig en met de nodige aandacht door. Wanneer dit nuttig of nodig is, kan deze privacyverklaring worden aangepast. Gelieve deze verklaring dan ook op regelmatige tijdstippen te raadplegen zodat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

1. Identiteit verwerkingsverantwoordelijke
Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: PATTY’S KITCHEN BV, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Kanunnik Arthur Boonstraat 40 en met inschrijving in het KBO onder het nummer: 0687.859.464. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze privacyverklaring kan u deze steeds richten tot: info@pattyskitchen.be.

2. Wijze van verwerking
1. PATTY’S KITCHEN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR).

2. Voor de uitoefening van onze activiteiten is de verwerking van persoonsgegevens onontbeerlijk. Onder persoonsgegevens wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Hierbij kan het gaan om:

 • Contactinformatie (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail,…);
 • Financiële informatie (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (ip-adres, locatie, cookies,…);
 • Gegevens die u ons verstrekt of die in ons bezit komen bij de uitvoering van de overeenkomst (bestellingen, administratie, boekhouding, via e-mail verstrekte informatie,…);
 • Gegevens die u ons verstrekt in een ander kader (sollicitatie, inschrijving nieuwsbrief, evenementen,…).

3. In sommige gevallen zijn uw gegevens verzameld via informatie die ontvangen of opgezocht wordt via andere kanalen, zoals opzoekingen via publiek toegankelijke zoekmachines, nieuwsbrieven, websites, social media,…

3. Doeleinden en grondslagen van de verwerking
PATTY’S KITCHEN verwerkt persoonsgegevens om een optimale, veilige en persoonlijke gebruikservaring te bieden. De verwerking geschiedt enkel voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verstrekt of verzameld werden.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor een of meerdere van de hieronder bepaalde doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Het kunnen beantwoorden van vragen die u ons heeft gesteld;
 • In het kader van de door PATTY’S KITCHEN aangeboden diensten en producten;
 • In het kader van de werking van PATTY’S KITCHEN (bijv. boekhouding, facturatie,…) en het optimaliseren van de dienstverlening;
 • Om te voldoen aan de op PATTY’S KITCHEN rustende wettelijke verplichtingen (anti-witwaswetgeving, BTW aangiftes,…);
 • Marketingdoeleinden (nieuwsbrieven, evenementen, social media,…);
 • Administratieve doeleinden (sollicitaties, personeelsbeheer, samenwerkingen,…).

De verwerking vindt plaats op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van de overeenkomst (of de voorbereiding daarvan);
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PATTY’S KITCHEN of van een derde;
 • Op basis van uw toestemming.

4. Overdracht van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht, verhuurd of anderszins commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve indien u PATTY’S KITCHEN daarvoor op voorhand uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

2. Als verwerkingsverantwoordelijke is PATTY’S KITCHEN vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevensverwerkers handelen steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

PATTY’S KITCHEN kan hierbij beroep doen op volgende categorieën van gegevensverwerkers:

 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor marketing en/of communicatiedoeleinden;
 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor hostingdoeleinden;
 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor administratieve, fiscale en/of juridische doeleinden.

Het voorgaande betreft een niet-exhaustieve lijst van actoren waarop een beroep kan worden gedaan voor de verwerking van persoonsgegevens en waarbij het kan gaan om zowel binnenlandse als buitenlandse actoren. PATTY’S KITCHEN doet slechts beroep op deze actoren voor de in dit privacybeleid vermelde doelstellingen en dit op basis van de hierboven aangegeven rechtsgronden. Waar nodig wordt met deze actoren een afzonderlijke verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring gestelde doelstellingen te bereiken, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele wettelijke bewaartermijnen, gerechtvaardigde belangen,… Eens PATTY’S KITCHEN uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft om deze doelstellingen te bereiken, worden deze verwijderd.

6. Vertrouwelijkheid en veiligheid
PATTY’S KITCHEN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging te kunnen waarborgen en beschermt uw gegevens dan ook tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In geen geval kan PATTY’S KITCHEN aansprakelijk gesteld worden voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Uiteraard dient u zelf ook de nodige veiligheidsvoorschriften na te leven, door o.a. elke niet toegelaten toegang tot uw materiaal te voorkomen, zoals bijv. het niet onbewaakt open laten staan van uw browser-sessies.

7. Uw rechten in verband met de persoonsgegevens
In overeenstemming met de geldende regelgeving en binnen de daarin gestelde beperkingen (bijv. beroepsgeheim), geniet u de volgende rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door PATTY’S KITCHEN:

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN
In de gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken. Het  intrekken van de toestemming laat in elke geval de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. Dit volgens het principe : “Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan”

INZAGERECHT
U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, en ons desgevallend een kopie te vragen van de gegevens vermeld in artikel 15 GDPR. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij u een passende vergoeding vragen.

RECTIFICATIE EN VERVOLLEDIGING VAN GEGEVENS
U heeft het recht om de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te verwijderen.
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijkerwijze niet meer geleverd kunnen worden.

RECHT OP GEGEVENSWISSING (“RECHT OP VERGETELHEID”)
U heeft het recht om de wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; …)

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: u betwist de juistheid van persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en u verzoekt in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan; …)

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft in die gevallen ook het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

RECHT VAN BEZWAAR
U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen en zo:
(1) De verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen of deze van een derde, behoudens dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten, en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

(2) De verwerking geschiedt ten behoeve van direct marketing.

U kunt voormelde rechten uitoefenen door PATTY’S KITCHEN te contacteren, hetzij per e-mail naar info@pattyskitchen.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contact” op de website : https://www.pattyskitchen.be/contact/ mits u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegt.

PATTY’S KITCHEN houdt er aan om zo spoedig mogelijk op uw verzoek in te gaan en ten laatste binnen 30 dagen. U dient evenwel voor ogen te houden dat PATTY’S KITCHEN gebeurlijk, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek.

8. De Gegevensbeschermingsautoriteit
Voor elke aanvullende informatie of klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be